SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PRO DODAVATELE ke stažení

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI


Smluvní strany:


Společnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       
IČO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zapsána v obchodním rejstříku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  soudu v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sp. zn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Česká republika
Včetně všech propojených společností výše jmenované Společnosti
- V této smlouvě dále jen “smluvní partner”
a
Bakof group s.r.o.
Rašínova 103/2 602 00 Brno
Česká republika
IČO: 293 62 253
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 75391
- V této smlouvě dále jen Bakof group


1. Předmět smlouvy


1.1)     Bakof group a smluvní partner se rozhodli spolupracovat na realizaci projektů, respektive se domluvili na spolupráci v rámci vývoje, výroby, balení, distribucí a/nebo instalací atd. stran projektů pro společnost Bakof group.
1.2)     Principy spolupráce jsou uvedeny v této smlouvě.
1.3)     Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI může být doplněna dílčími smlouvami a/nebo objednávkami týkajících se konkrétních projektů, které jsou dohodnuté v rámci pravidelné spolupráce mezi Bakof group jako klientem a smluvním partnerem jako dodavatelem.


2. Kodex chování, zákaz konkurence, ochrana klienta, povinnost mlčenlivosti


2.1)     Smluvní partner se zavazuje, že nebude komunikovat přímo s klientem společnosti Bakof group nebo jeho zaměstnanci při realizaci projektu. Veškerá komunikace o realizaci projektu musí být pouze mezi Bakof group a smluvním partnerem a mezi Bakof group a klientem. Veškerá technická či jiná spolupráce mezi klientem a jeho zaměstnanci na straně jedné a smluvním partnerem a jeho zaměstnanci na straně druhé je zakázaná. Diskuze o koordinaci jednotlivých prací v rámci projektu nejsou s výslovným předchozím písemným souhlasem společnosti Bakof group tímto bodem omezeny. V případě porušení této povinnosti se smluvní partner zavazuje zaplatit Bakof group smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Bakof group.
2.2)     Smluvní partner se rovněž zavazuje sdělit společnosti Bakof group, zda přenesl nebo plánuje přenést výkon práce na jinou společnost, ať už zcela nebo jen z části. Totéž platí pro kompletní externí realizaci projektu, která se rovná subdodávce celého projektu. V případě instalace projektu smluvním partnerem, se smluvní partner zavazuje, že nebude přenášet výkon práce na jinou společnost, ať už zcela nebo z části, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bakof group. Smluvní partner je povinen zavázat své subdodavatele k dodržování podmínek této Smlouvy o spolupráci. Smluvní partner odpovídá za své subdodavatele v plném rozsahu a veškeré práce provedené subdodavatelem považuje Bakof group za provedené přímo smluvním partnerem.
2.3)     Smluvní partner se dále zavazuje, že nebude provádět žádné propagační aktivity s třetími stranami, z nichž by bylo možné vyvodit, a to buď přímo, nebo logicky, že smluvní partner obdržel zakázku na projekt, který má být proveden bez pomoci Bakof group. Všechny reference použité smluvním partnerem musí obsahovat informaci, že projekt byl proveden v zastoupení společnosti Bakof group. Přesné znění takovéto reference musí být předem písemně odsouhlaseno společností Bakof group. 
2.4)     Kromě toho se smluvní partner zavazuje získat písemný souhlas společnosti Bakof group, před tím, než pořídí jakoukoliv obrazovou nebo video dokumentaci o projektech, či jednotlivých operacích v rámci projektů, které jsou předmětem této smlouvy. V zásadě je veškerá foto a video dokumentace určená pouze pro archiv společnosti (smluvního partnera). Zveřejnění obrazové, video či výkresové dokumentace je výslovně zakázáno. Výjimky z tohoto ustanovení musí být podloženy písemným souhlasem společnosti Bakof group ještě před zveřejněním.
2.5)     V rámci instalace projektu (díla) se smluvní partner zavazuje vystupovat neutrálním způsobem vůči klientům Bakof group. Konkrétně to znamená, že žádný pracovník nebude nosit oděv, obsahující loga nebo nápisy smluvního partnera po dobu realizace tohoto projektu. Případné výjimky musí být odsouhlaseny příslušným zaměstnancem společnosti Bakof group. V případě porušení této povinnosti se smluvní partner zavazuje zaplatit smluvní pokutu společnosti Bakof group ve výši 5.000,- Kč za každého jednotlivého pracovníka, který tuto povinnost porušil. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Bakof group.
2.6)     Všechny návrhy, výrobky, nápady a/nebo jejich součásti předložené společností Bakof group a jejich provedení jsou duševním vlastnictvím společnosti Bakof group, pro které si společnost Bakof group nárokuje autorská práva. Prezentace je přísně důvěrná v rámci důvěrného vztahu vytvořeném při přípravě smlouvy a/nebo spolupráce se smluvním partnerem. Každé přímé a/nebo nepřímé používání, využívání a/nebo imitace všech uvedených služeb, myšlenek a/nebo jejich částí, jakož i každý případ jejich implementace nebo výroby (včetně ukázek) jsou povoleny pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Bakof group. Totéž platí pro jejich případné změny, úpravy a adaptace. V případě porušení této povinnosti je smluvní partner povinen zaplatit Bakof group smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Bakof group.
2.7)     Během trvání této smlouvy a 24 měsíců po jejím ukončení se smluvní partner zavazuje, že nebude záměrně jednat s klienty společnosti Bakof group nebo s jejich dceřinými a/nebo přidruženými společnostmi, pro které společně s Bakof group realizoval projekty (díla), a ani nebude těmto společnostem nabízet žádné služby přímo, bez společnosti Bakof group jako zprostředkovatele. Pokud by na straně smluvního partnera byla pochybnost, která by mohla vést k porušení tohoto bodu, je smluvní partner povinen ověřit skutečnost se společností Bakof group. V případě porušení tohoto ujednání, se smluvní partner zavazuje zaplatit společnosti Bakof group smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) Kč a ušlý zisk. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Bakof group. Nárok na náhradu jiné vzniklé škody tímto není dotčen.
2.8)     Ustanovení odstavce 2.7.) se nevztahují na obchodní vztahy smluvního partnera s klienty, s nimiž měl smluvní partner prokazatelně navázaný obchodní vztah před podpisem této Smlouvy o spolupráci.
2.9)     V případě přímých dotazů, od klientů společnosti Bakof group, se smluvní partner zavazuje informovat o tomto Bakof group bez jakýchkoliv odkladů, nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení přímého dotazu. Ustanovení odstavce 2.7) zůstávají tímto ujednáním nedotčeny.
2.10)    Smluvní partner a jeho zaměstnanci i společnost Bakof group a její zaměstnanci se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech obchodních procesech, které vejdou v známost během spolupráce mezi Bakof group a smluvním partnerem, jakož i o všech obchodních procesech spojených se společnostmi spojenými se společností Bakof group nebo se společnostmi majícími se společností Bakof group obchodní vztahy. Tato povinnost mlčenlivosti přesahuje dobu trvání této smlouvy, tedy trvá i 1 rok po jejím ukončení. V případě porušení mlčenlivosti jsou partneři oprávněni žádat náhradu škody ve výši vzniklých škod, nákladů a ušlého zisku a také smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý takový případ. Tato povinnost mlčenlivosti bude ve stejném rozsahu rozšířena na všechny zainteresované zaměstnance a zástupce, kterým se mohou informace stát známy, bez ohledu na druh a právní definici jejich profese. Oba partneři jsou povinni výše uvedené osoby o této povinnosti informovat. Oba partneři budou usilovat, aby byl v zájmu ochrany důvěrných informací okruh zapojených zaměstnanců a zástupců co nejužší.

3. Spolupráce, povinnost poskytovat informace a vytvoření dílčích objednávek


3.1)     Bakof group a smluvní partner se vzájemně zavazují, že se budou, v případě vyžádání druhou stranou, informovat v plném rozsahu a bez odkladu o všech důležitých otázkách týkající se spolupráce souvisejících s projektem (dílem). Smluvní partner je povinen informovat Bakof group neprodleně o okolnostech, které narušují nebo poškozují naplánovanou realizaci díla či mohou ohrozit dodávku díla a její včasnost, jež je smluvená v každé jednotlivé objednávce. 
3.2)     Veškeré nabídky, které učiní smluvní partner vůči společnosti Bakof group v průběhu účinnosti této Smlouvy o spolupráci jsou pro smluvního partnera závazné po dobu uvedenou v jednotlivé nabídce. Pokud smluvní partner platnost své nabídky časově neomezí, je vázán svou nabídkou po dobu 60 dnů. V případě nabídky zveřejněné smluvním partnerem v nabídkovém katalogu nebo ceníku je nabídka smluvního partnera závazná po celou dobu platnosti nabídkového katalogu či ceníku, není-li v něm platnost uvedena, má se za to, že platnost končí posledním dnem kalendářního roku, v kterém byl katalog či ceník předán společnosti Bakof group. Po dobu vázanosti smluvního partnera nabídkou tento není oprávněn činit jednostranně změny nabídky (s výjimkou snížení cen). 
3.3)     Společnost Bakof group se zavazuje posílat objednávky na základě ústní či emailové dohody se smluvním partnerem a v každé jednotlivé objednávce uvést všechny známé okolnosti a požadavky na kvalitu, vzhled a termín dodání, jenž jsou požadovány klientem. 
3.4)     Smluvní partner se zavazuje bez zbytečného odkladu od přijetí objednávky Bakof group, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů, písemně (e-mailem) potvrdit odpovědnému pracovníkovi Bakof group objednávku či sdělit důvody, z jakých tuto potvrdit nelze. V případě, že smluvní partner ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky nepotvrdí objednávku či nesdělí důvody, pro které tuto nelze potvrdit, má se za to, že je objednávka potvrzena a smluvní strany jsou jí vázány. Potvrzením objednávky se smluvní partner zavazuje dodržet všechny požadavky, jež jsou definované v objednávce (včetně termínů) a v této Smlouvě o spolupráci. Cena uvedená v objednávce je vždy fixní. Bakof group neakceptuje zvýšení ceny bez písemné dohody obou stran formou změny objednávky. V případě, že nastane jakákoliv událost, která povede k tomu, že smluvní partner nebude moci splnit požadavky uvedené v objednávce a v této Smlouvě o spolupráci, smluvní partner se zavazuje ihned, bez zbytečných odkladů, informovat e-mailem společnost Bakof group o nastalé situaci. 
3.5)     Společnost Bakof group se také zavazuje poskytnout smluvnímu partnerovi výkresy, všechny technické parametry a další podklady, které zaměstnanec společnosti Bakof group zašle smluvnímu partnerovi společně s objednávkou, pokud jsou tyto materiály známé a dostupné. 
3.6)     Instruování, směřování a dohled nad svými zaměstnanci a poskytování detailních informací ohledně daného projektu je výhradně odpovědností smluvního partnera. V případech, kdy je to nezbytné z důvodu povahy a rozsahu práce, která má být provedena, je smluvní partner zodpovědný za poskytnutí ubytování pro své zaměstnance a přepravu materiálu, které jsou k realizaci potřebné.
3.7)     Bakof group má právo dozorovat realizaci projektu (díla) v rámci správného provedení zakázky.
3.8)     V případě, že na zakázce spolupracuje více smluvních partnerů společnosti Bakof group, je každý smluvní partner povinen při převzetí komponentů vyrobených jiným smluvním partnerem zkontrolovat, zda komponenty a/nebo balení nevyznačují známky zjevného poškození. Vznikne-li jakákoliv pochybnost o správnosti dodaných komponentů jiným smluvním partnerem, který spolupracuje na zakázce, musí být o tom společnost Bakof group informována, s cílem společně nalézt řešení vzniklé situace a zamezení jejího opakovaní, a to bez zbytečných odkladů, aby se zajistilo splnění termínů, kvalitativních a jiných požadavků na zakázku. Převzetím komponentů od jiného smluvního partnera nese smluvní partner společnosti Bakof group plnou zodpovědnost za škody vzniklé na těchto komponentech po jejich převzetí. 
3.9)     Společnost Bakof group se zavazuje jednoznačně specifikovat balení poptávaných/objednaných produktů v poptávce a/nebo objednávce. Náklady na specifikované balení pak smluvní partner zahrne do kalkulace produktu/produktů.
Pokud není společností Bakof group vyžadováno jiné balení, má se za to, že smluvní partner zabalí produkt/produkty tak, aby předešel poškození při transportu. Takovým balením se např. myslí:

a) Zboží nesmí přesahovat paletu

b) Zboží musí být dostatečným způsobem zafixováno k paletě (např. páskou, stretch fólií apod.)

c) Fixací (např. páskou) nesmí dojít k poškození zboží na paletě

d) Využívat ochranné rohy

e) Mezi jednotlivými komponenty (artikly) umístit proklady a tím zamezit poškrábání produktů

f) Produkty nesmí být na paletě volně loženy

3.10)    Smluvní partner se zavazuje kontrolovat kvalitu vstupního materiálu, pravidelně kontrolovat polotovary a finální produkty, předložit na vyžádání společnosti Bakof group záznam kontrol produktu, oddělit všechny neshodné a/nebo vyřazené kusy od výroby tak, aby nemohlo dojít k záměně a  umožnit kontrolu výroby objednaných produktů zaměstnancům společnosti Bakof grouop, poté, co byl dohodnut mezi smluvním partnerem a společnosti Bakof group termín kontroly, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemné e-mailové výzvy  Bakof group, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Převzetí objednávky, prodlení v plnění objednávky


4.1)     Pokud dopravu zajišťuje společnost Bakof group, je smluvní partner povinen minimálně 24 hodin před plánovanou expedicí informovat odpovědného pracovníka společnosti Bakof group o nutnosti zajistit dopravu dodávaného plnění (produktů). Společnost Bakof group je povinna informovat smluvního partnera o hodině nakládky zboží, alespoň 12 hodin před plánovaným příjezdem dopravce.
4.2)     V případě, že smluvní partner zajišťuje dopravu sám a není-li domluveno jinak, je místem dodání adresa specifikovaná v každé jednotlivé objednávce.
4.3)     Není- li sjednáno jinak, pak platí, že zboží je dodáváno dle mezinárodních standardních dodacích podmínek INCOTERMS 2010, a to dle podmínky DDP.
4.4)     Při převzetí dodávky je Bakof group povina potvrdit smluvnímu partnerovi dodací list (servisní list). Bez potvrzení dodacího (servisního) listu je smluvní partner oprávněn dodávku nepředat, aniž by na jeho straně nastaly důsledky prodlení. Smluvní partner je povinen k předání zboží dodací (servisní) list řádně připravit. Vadnou dodávku není Bakof group povina převzít.
4.5)     Není- li objednávka splněna včas, dostává se smluvní partner do prodlení. Důsledkem prodlení je vznik nároku Bakof group na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení. Minimálně však 1.000,- Kč za každý den prodlení. Vedle nároku na smluvní pokutu vzniká Bakof group právo na náhradu veškeré škody vzniklé v důsledku prodlení smluvního partnera s dodávkou objednávky. To zejména zahrnuje vícenáklady způsobené klientovi a ztráty společnosti Bakof group, vzniklé v důsledku srážky ze svých fakturovaných částek klientovi. Tyto náklady musí být obecně uznatelně adekvátní ke smyslu způsobené škody.

4.6)     Bakof group nemá nárok na náhradu škody v případě, že zpoždění je zaviněno chybou Bakof group nebo výlučně v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se myslí okolnost, která objektivně nemá původ „uvnitř“ provozu a která nesouvisí s organizací, řízením a realizací provozu smluvního partnera. Může jít o události způsobené zejména vnějšími přírodními silami, např. živelní událost, které nemohlo být smluvním partnerem zabráněno a ani nemohla být objektivně odvrácena, a to ani při vynaložení maximálního úsilí. V případě pochybností spočívá důkazní břemeno těchto předpokladů na straně smluvního partnera.  

5. Odpovědnost, záruka o odškodnění


5.1)     Smluvní partner nese odpovědnost za kvalitu dodaného zboží. Smluvní partner je také zodpovědný za kontrolu a analýzu údajů o kvalitě u svých subdodavatelů. Smluvní partner zároveň nese odpovědnost za zdroj surovin, které zvolí k použití při realizaci každého jednotlivého projektu. Smluvní partner se zavazuje, v případě vyžádání společností Bakof group, poskytnout podklady prokazující, že všechny produkty a materiály použité k realizaci projektů, jsou v souladu se všemi právními předpisy Evropské unie, resp. příslušných ustanovení použitelných Zákonů a mezinárodního práva v oblasti životního prostředí a bezpečnostních standardů. 
5.2)     Smluvní partner odpovídá za vady dodaného produktu v souladu s ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má dodaný produkt v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Bakof group, byť se projeví až později. Právo Bakof group z vadného plnění založí i později vzniklá vada, jejíž vznik však má původ ve vlastnostech dodaného produktu, jenž dodaný produkt měl v okamžiku přechodu nebezpečí škody. Smluvní partner si je vědom, že uživatelem dodaného produktu bude klient společnosti Bakof group. Společnost Bakof group je povinna oznámit vadu plnění do jednoho měsíce ode dne, kdy se o vadě dodaného produktu dozví.
5.3)    V případě zhotovení instalace je smluvní partner také zodpovědný za veškeré ztráty či škody způsobené třetím stranám v průběhu realizace projektu (díla) způsobené smluvním partnerem.
5.4)    Pokud není písemně stanoveno jinak, je smluvní partner povinen uhradit společnosti Bakof group finanční náhradu škody, která společnosti Bakof group vznikne z důvodů na straně smluvního partnera.
5.5)    V případě, že by společnost Bakof group a/nebo její zaměstnanci jednali způsobem, které by vedlo k poškození smluvního partnera, má smluvní partner nárok na náhradu vzniklých ztrát nebo škod, které vznikly jako důsledek takového jednání. V případě pochybností spočívá důkazní břemeno těchto předpokladů na straně smluvního partnera.
5.6)    Bakof group standardně neprovádí kvalitativní kontrolu dodaných produktů, protože se má za to, že smluvní partner splnil požadavky a podmínky stanovené v každé jednotlivé objednávce, jenž se vztahuje k dodanému zboží.
5.7)     Smluvní partner poskytuje společnosti Bakof group na všechny jím dodané produkty záruku za jakost. Záruční doba běží ode dne dodání produktu na místo určené v každé jednotlivé objednávce. Délka záruční doby je vždy 24 měsíců, pokud není u každého typu produktu uvedeno jinak v každé jednotlivé a potvrzené objednávce.
5.8)    Smluvní partner odpovídá za to, že dodaný produkt si po celou dobu sjednané záruční doby zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, že bude plnit funkci a bude způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že nezmění svůj vzhled nad rámec přiměřeného opotřebení.
5.9)     Společnost Bakof group je povinna vady vzniklé v záruční době reklamovat u smluvního partnera, co nejdříve po jejich zjištění společností Bakof group nebo klientem společnosti Bakof group. Společnost Bakof group popíše v reklamaci, jak se vady projevují. Bakof group si vyhrazuje právo uvést v reklamaci své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit a reklamaci vyřídit. To může být zejména dodáním nového produktu, opravou dodaného produktu nebo slevou z ceny sjednané podepsanou objednávkou. Reklamaci lze uplatit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná společností Bakof group v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5.10)    Smluvní partner se zavazuje přistoupit k odstranění reklamované vady ihned, bez zbytečných odkladů, i když ji neuznává a vadu bez prodlení a v nejkratším možném termínu odstranit. Smluvní partner společnosti Bakof group se zároveň zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace oznámit, zda svou odpovědnost vyplývající ze záruky uznává, či svou odpovědnost vyplývají ze záruky neuznává a z jakých důvodů.
5.11)    Neodstraní-li smluvní partner reklamovanou vadu do 10 pracovních dnů od oznámení reklamace nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je společnost Bakof group oprávněna sama provést odstranění/opravu reklamované vady nebo zadat odstranění/opravu reklamované vady třetí straně V takovém případě je společnost Bakof group oprávněna po smluvním partnerovi požadovat slevu ze sjednané ceny, a to ve výši hodnoty vadného plnění, spolu s náklady vynaloženými na odstranění vady. Byla-li již kupní cena za produkty plně uhrazena, uplatněním tohoto nároku je smluvní partner povinen vrátit společnosti Bakof group poskytnuté plnění ve výši uplatněného nároku na slevu z kupní ceny, a to do 5 dnů od uplatnění tohoto nároku.
5.12)    Uplatněním nároku na slevu, není dotčeno právo společnosti Bakof group na odstranění reklamované vady, ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností smluvního partnera vadu odstranit.
5.13)    Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řešení reklamace, tj. ode dne uplatnění reklamace, do dne vyřízené reklamace smluvním partnerem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy společnost Bakof group písemně potvrdí vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
5.14)    V případě, že vady vzniklé vinou smluvního partnera na dodaném produktu či jiné věci ve vlastnictví Bakof group, klienta Bakof group či třetí osoby budou příčinou dalších vad a/nebo škod a Bakof group bude povinen je klientu či třetí osobě uhradit, zavazuje se smluvní partner takové škody uhradit, a to včetně případného ušlého zisku.
5.15)    Při vzniku vady z důvodu na straně smluvního partnera, nese smluvní partner veškeré náklady, včetně zjištění rozsahu vady, vícepráce, opravu/novou výrobu a dopravu opravených nebo nových produktů a/nebo odvoz neshodných/vadných produktů.
5.16)    V případě, že smluvní partner nesplní včas nebo řádně svoji povinnost napravit vady zboží, je povinen uhradit Bakof group smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny reklamovaného zboží (díla, služby) bez DPH za každý den prodlení, minimálně však 1.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Bakof group na náhradu škody.
5.17)    V případě zjištění takové vady, kterou je možno odstranit na daném místě (např. v prostorách společnosti Bakof group; Při instalaci u klienta apod.) se smluvní partner zavazuje provést třídění produktů z dané objednávky a vytřídit vadné produkty. V případě, že smluvní partner není schopen provést třídění vlastními silami, je společnost Bakof group oprávněna na takové třídění najmout externí společnost či jej provést vlastními silami. V případě třídění produktů společností Bakof group, si Bakof group bude účtovat 350 (slovy: třistapadesát) Kč/hod./zaměstnanec. Veškeré náklady na takové třídění, ať už vlastními silami společností Bakof group nebo externí společností, budou dále přeúčtovány smluvnímu partnerovi, jenž je odpovědný za sjednanou kvalitu dodaného zboží.

6. Fakturace a platební podmínky


6.1)     Odměna je odvozena z objednávky za každý individuální projekt.
6.2)     Smluvní partner a společnost Bakof group se dohodli na splatností faktur 60 dnů. V případě provedení platby do 14-ti dnů, ode dne doručení faktury do společnosti Bakof group, souhlasí smluvní partner se skontem 3% ze základu daně fakturované částky. V případě provedení platby do 30-ti dnů ode dne doručení faktury do společnosti Bakof group, souhlasí smluvní partner se skontem 2 % ze základu daně fakturované částky a v případě provedení platby do 45-ti dnů ode dne doručení faktury do společnosti Bakof group, souhlasí smluvní partner se skontem 1 % ze základu daně fakturované částky.
6.3)     V případě požadavku Smluvního partnera na zálohovou fakturu, je společnost Bakof group oprávněna požadovat 5% skonto ze základu daně fakturované částky.
6.4)     Odměna za projekt je splatná okamžikem, kdy je projekt ze strany smluvního partnera zcela dokončen a Bakof group formálně přijme projekt a potvrdí dodací list a/nebo potvrdí písemně mailem jeho správnost a úplnost. Pokud je projekt smluvním partnerem odevzdán dílčími dodávkami, může smluvní partner fakturovat, po každé jednotlivé dílčí dodávce. Poté, co byl projekt dokončen nebo byla provedena dílčí dodávka, smluvní partner připraví vhodnou fakturu a zašle ji k odsouhlasení zasláním na email fakturace@bakofgroup.cz. Splatnost faktur je v případě neshody či reklamace pozastavena a začíná běžet opět po vyřešení neshody či reklamace. 
6.5)     Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a náležitosti výslovně si vymíněné Bakof group, jinak je Bakof group oprávněn ji vrátit smluvnímu partnerovi k přepracování bez následků prodlení s fakturou. V takovém případě běží lhůta splatnosti až od doručení opravené faktury se všemi náležitostmi. Bakof group souhlasí s vystavením a použitím faktury – daňového dokladu v elektronické podobě.
6.6)     Pokud bude při dokončení projektu existovat neshoda mezi smluvními stranami ohledně dodání projektu bez nedostatků nebo nebyl-li projekt zhotoven v souladu s objednávkou, společnost Bakof group je oprávněna zadržet až 100 % z celkové fakturované částky, dokud smluvní strany nedosáhnou dohody o nápravě zjištěných nedostatků či vad. Smluvní strany se zavazují dosáhnout takové dohody bez zbytečných odkladů. Toto zádržné musí být obecně uznatelně adekvátní ke smyslu způsobené škody.

7. Trvání a ukončení smlouvy


7.1)     Smlouva vstupuje v platnost dnem podepsáním této smlouvy společností Bakof group a smluvním partnerem a je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o spolupráci může být ukončena kteroukoliv smluvní stranou písemnou výpovědí s tří měsíční výpovědní lhůtou počínající běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
7.2)     Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o Spolupráci nahrazuje veškeré dříve uzavřené smlouvy o spolupráci, které byly uzavřeny mezi smluvním partnerem a Bakof group.
7.3)     Při ukončení této smlouvy si musí smluvní partneři vrátit veškeré dokumenty a další položky, jako např. vzorky, prototypy, testovací stěny apod., které si navzájem poskytli, a to do 10 pracovních dnů ode dne ukončení smlouvy, pokud není písemně dohodnuto jinak.
7.4)     Smluvní strany nemají jakýkoliv nárok na peněžní a/nebo materiální či jinou náhradu od druhé smluvní strany z důvodů ukončení smlouvy z vlastní vůle, pokud k němu dojde v souladu s touto smlouvou.
7.5)     Smluvní partner nebude uplatňovat zadržovací právo vůči společnosti Bakof group. Smluvní partner nemůže svoji pohledávku vůči Bakof group postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bakof group. 

8. Závěrečná ustanovení


8.1)     Neexistují žádná doplňující ústní ujednání k této Smlouvě.
8.2)     Jednotlivé články této Smlouvy včetně případných příloh mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny pouze písemnými, vzájemně dohodnutými, číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Strany se mohou dohodnout a upustit od požadavku na písemnou formu prostřednictvím výslovného písemného souhlasu.
8.3)     Práva a závazky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8.4)     Případné spory, které by vzešly z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny soudy České republiky. Strany se dohodly, že soudem příslušným pro řešení sporů z této Smlouvy vzniklých je Městský soud v Brně a v případě, že je pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud, sjednává se jako místně příslušný soud pro rozhodování sporů z této smlouvy Krajský soud v Brně.
8.5)     Smluvní strany jsou povinny neprodleně si oznamovat změny týkající se své právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce nebo třetí osobu (postupníka), jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků z této smlouvy.
8.6)     Obě smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva je v celém rozsahu závazná i pro právní nástupce smluvních stran nebo i jinou třetí osobu. Smluvní strany se tímto dohodly, že smluvní partner není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Bakof group postoupit na třetí osobu (postupníka), jakoukoliv pohledávku vyplývající z této smlouvy a/nebo jakoukoli pohledávku vůči Bakof group vyplývající z této smlouvy zatížit právy ve prospěch třetích osob, ať už zástavním, zadržovacím či jiným.
8.7)     Jakákoliv písemnost, jíž je zapotřebí dle této smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (např. výpověď) doručit druhé smluvní straně, se považuje za doručenou, byla-li tato zaslána doporučeným psaním na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, dokud nebude druhé smluvní straně prokazatelně oznámena změna této adresy, ať už prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiné organizace, která se zabývá doručováním písemností. Písemnosti se považují za doručené nejpozději pátým dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně poskytnuty k přepravě za účelem jejich doručení druhé smluvní straně, nebude-li prokázán dřívější termín doručení.
8.8)     Pokud by se z jakéhokoliv důvodu, jakékoliv ujednání této smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Pokud se jakékoliv ujednání této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.
8.9)     Podepsání této Smlouvy o spolupráci nezavazuje žádnou ze smluvních stran k jakémukoliv budoucímu obchodnímu vztahu ve smyslu objednání či dodání zboží a/nebo služeb, neboť ty jsou řešeny vždy samostatnou konkrétní objednávkou.
8.10)    Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.


Bakof group s.r.o.                                                       Smluvní partner:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Funkce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .